หยุด16วัน วันนี้เริ้มก่อตัวแล้ว @กรงปินัง ยะลา ทุเรียนยังออกดอกไม่เต็มที่รอฝนมากระช้ากดอดครับ

หยุด16วัน วันนี้เริ้มก่อตัวแล้ว @กรงปินัง ยะลา ทุเรียนยังออกดอกไม่เต็มที่รอฝนมากระช้ากดอดครับ

1 Like

ต้องระวัง
1.ไข่ปลาชะงัก
2.ดอกอาจร่วงได้
3.อาจนำไปสู่การแตกใบอ่อน

การแก้ไข
1.ให้พ่น 0-52-34 เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสีทุก 7 วัน3-4 ครั้ง เพื่อป้องกันแตกยอดอ่อน และพิ่มอาหารให้ดอกอ่อน และหยุดช่วงระยะดอกหัวกำไร
2.ระยะดอกหัวกำไร ใหปุ๋ยทางดิน 15-5-20 บางๆ เพื่อช่วยให้หางแย้ขึ้นลูกเร็วยิ่งขึ้น