ลักษณะใบอ่อนเป็นดังภาพ ขาด หรือเป็นโรคอะไรคะ

ลักษณะใบอ่อนเป็นดังภาพ ขาด หรือเป็นโรคอะไรคะ

จากภาพทุเรียนท่านขาด ธาตุเหล็ก

ทุเรียนใบเหลืองด่างเกิดจาก
ทุเรียนท่านระบบรากมีปัญหา พืชขาดอาหารหลักและรอง พืชชะงักการเจริญเติบโต
1.ให้ใช้สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูงหรือราดลงดินใต้ทรงพุ่มและชายพุ่ม ทุกๆ 7 วันจำนวน 2 ครั้ง
2.หลังนั้น รากเริ่มเดินดี แทงยอดใหม่แล้ว ค่อยให้ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TEควรให้ช่วงแตกใบอ่อนใบเพสลาดแล้ว

ใบอ่อนเหลืองแต่เส้นใบยังเขียวอยู่จะขาดธาตุรองแมกนีเซียม การแก้ไข
1.ระยะสั้น พ่นอาหารเสริมทางใบที่มีธาตุแมกนีเซียม พ่นทางใบ
2.ระยะยาวและยั้งยืน
2.1แก้ที่ดิน โดยวัดค่า ph ดินเพื่อดูความเป็นกรดเป็นด่าง แล้วค่อยปรับดินให้มีค่าph ที่อยู่ระหว่าง 6-7โดยใส่โดโลเมท์จะมีแมกนีเซียมผสมอยู่
2.2 ใส่อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือสารประกอบฮิวมิคและฟูลวิกสูตรเม็ดโรยโคนต้น จะช่วยให้รากพืชกินปุ๋ยที่ถูกตรึงไว้ในดินได้